Onze visie

ontwikkelingsgericht

In onze Jenaplanschool kunnen kinderen zich individueel in een gelijkmatig ritme ontwikkelen op verstandelijk, sociaal, emotioneel, motorisch en creatief gebied.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan. Dit beïnvloedt het leervermogen positief.

ervaringsgericht

We begeleiden kinderen naar een zelfstandigheid, die hen in staat stelt problemen te onderzoeken en wegen te vinden die tot oplossingen leiden. Vertrekkende vanuit de capaciteiten en talenten van de kinderen.
Er is binnen bepaalde kaders voldoende ruimte voor de eigen inbreng van de kinderen, waarmee we het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen willen stimuleren.
Wij willen zo goed mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoefte van elk kind.
We besteden veel aandacht aan de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de kinderen.
Wij benaderen de kinderen positief door zoveel mogelijk hun talenten als uitgangspunt te nemen.

wereldoriënterend

Het onderwijs legt accent op een rijke leeromgeving, waarin de wereldoriëntatie het hart van het Jenaplanonderwijs is. Hoe ontmoet je de wereld om je heen, hoe ga je daar mee om en wat leer je daarvan.

kritisch

Er wordt geprobeerd de kinderen verschillende perspectieven op dezelfde situatie of gebeurtenissen te laten ervaren.
We stellen vaak de waarom-vraag.

Er wordt zoveel mogelijk kritisch-constructief om gegaan met verschillen in de school, verschillen die zich kunnen ontwikkelen tot tegenstellingen, die zich voorts weer kunnen ontwikkelen tot conflicten. Tegenstellingen en conflicten worden niet ontkend, maar vormen een mogelijkheid tot leren.

kinderen – leerkrachten – ouders

Onze Jenaplanschool wil een bijdrage leveren aan een samenleving, waarin zoveel mogelijk mensen zich als vrije en verantwoordelijke individuen willen inzetten voor zichzelf en voor anderen.

BASISPRINCIPES

Als Jenaplanschool hanteren wij in ons onderwijs 20 basisprincipes.
Deze principes gaan over:

De mens:

Elk mens is uniek en heeft recht zijn eigen identiteit te ontwikkelen. Dat kan door persoonlijke relaties met andere mensen, de natuur en cultuur. Daarbij gaat het om de totale persoonlijkheid met inachtneming van de individuele verschillen tussen mensen.

De samenleving:

Respect voor ieder lid van deze samenleving en zijn omgeving. Gezamenlijk werken aan verdraagzaamheid en rechtvaardigheid. Verantwoord omgaan met alles wat ons wordt toevertrouwd.

De school:

Dit heeft te maken met :

  • de samenwerking tussen de verschillende partners (ouders, kinderen, team).
  • een goed pedagogisch klimaat.
  • mogelijkheden van inbreng door de kinderen.
  • afwisseling van basisactiviteiten.
  • werken in stamgroepen (verschillende leeftijden in één groep) aan zelfstandig ontwikkeling.

Wij gaan er vanuit dat kinderen verschillend zijn en ze leren door deel te nemen aan de basisactiviteiten, namelijk: kring, werk, spel en viering.

Contacteer ons

Osylei 86 - 2640 Mortsel - T 03 449 36 70
secretariaat bereikbaar : ma-di-do-vr : 8.15u.-16u. woe : 8.15u.-12.30u.