Praktisch

Dagverloop

7.30u: VOORSCHOOLSE OPVANG
Waar? In de polyvalente ruimte.
Afspraken?
Alle kinderen gaan rechtstreeks naar het lokaal van de voorbewaking (en nog niet naar hun klas).

8.25u: INLOOPMOMENT
Iedereen is welkom in de groep of op de speelplaats.
De kinderen mogen in de school vrij rondwandelen, rustig een boek lezen, in de kring vertellen over hun gebeurtenissen, een bezoekje brengen aan de andere groepen.
De leerkrachten zijn aanwezig in de koffiekamer of in hun lokaal. Je kan hen op dat moment steeds aanspreken.
Ook op het einde van de dag kan je de leerkrachten aanspreken voor een gesprek.
Je kan op zo’n moment ook altijd een afspraak maken als je over iets wil spreken.

8.40u: BEGIN KRING
We gaan van start met de kring. Wie is er allemaal in de klas? Wat gaan we allemaal doen vandaag? …
De kring is een essentieel (héél belangrijk dus!) onderdeel van de klaswerking.
Kom dus zeker op tijd!
Te laat komen stoort de kring.

10.20u: FRUITSPEELTIJD
We vragen om aan de kinderen voor deze speeltijd een stuk fruit mee te geven.
De kinderen van de lagere school nemen hun fruit mee naar buiten en eten het daar op.
De kleutergroepen eten na de speeltijd hun fruit op in hun eigen groep.

12.15u: EINDE VOORMIDDAG

12.30u: ETEN IN DE GROEP (zie ook ETEN EN DRINKEN)

13.35u: BEGIN NAMIDDAG

15.00u: 3-UURSPEELTIJD
We vragen om voor deze speeltijd een koek, noten.... mee te geven.
De kinderen van de lagere school nemen hun koek, noten... mee naar buiten en eten hem daar op.
De kleutergroepen eten na de speeltijd hun koek, noten... op in hun eigen groep.

15.30u: EINDE VAN DE DAG
De kinderen kan je in de klas afhalen, vanaf het moment dat de deur van de gang is open gezet.
Zo kunnen wij goed in het oog houden wie er met mama, papa,… mee is gegaan en wie er in de naopvang zit.

15.45u: NASCHOOLSE OPVANG
De kinderen die in de naopvang blijven, zetten hun boekentas op de rekken buiten op de speelplaats. Ze volgen de leerkracht naar het lokaal.

16.30u: BKO (Buitenschoolse KinderOpvang) RODE KUBUS
De begeleiders van de buitenschoolse kinderopvang nemen het om 16.30 uur van de leerkrachten over.
Als je kind in de buitenschoolse opvang moet blijven, dan moet je het inschrijven in de BKO.
Bij de start van de opvang (om 16.30 uur), schrijven de begeleiders de kinderen die er zijn in. Voor de BKO zijn er andere tarieven dan voor de voorschoolse en de naschoolse opvang.
Meer info vind je op www.mortsel.be

Voor de voor-, middag- en nabewaking moet u wel betalen :

van 7.30 tot 8.25 : € 0,85
van 12.35 tot 13.35 : € 0,85
van 15.45 tot 16.30 : € 0,85
Het bedrag dat je moet betalen, krijg je elke maand op een maandelijkse afrekening. Je kan dat via een overschrijving betalen.

ETEN EN DRINKEN

SPEELTIJDEN
In de voormiddag is er de fruitspeeltijd. We vragen om voor deze speeltijd een stuk fruit mee te geven aan je kind.
Op vrijdag krijgen de kinderen fruit of groenten van de werkgroep van ouders.
Dit fruitmoment dient ook om kinderen meer te leren proeven en om hen met plezier gezond te leren eten.
In de namiddag is er de koekenspeeltijd.
We vragen een koek, noten...  mee te geven in een doosje (niet in papier of folie).

MIDDAGETEN
De kinderen eten middag in de eigen groep. Ze eten gezellig samen met de groepsleerkracht.
Na het eten zorgt er iemand dat alle banken terug proper worden gemaakt.
Omdat we met z’n allen moeten én willen zorgen dat de afvalberg kleiner wordt, vragen we aan iedereen die ’s middags blijft eten, om een brooddoos mee te brengen.
Geef dus géén aluminiumpapier of andere wegwerpverpakkingen mee! Brooddozen zijn top.
Kinderen kunnen hun eigen drinkbus meebrengen van thuis.
Maar we vragen om geen frisdranken in de drinkbus te gieten. Als kinderen geen drank meebrengen naar school, kunnen ze tijdens de middag gratis water krijgen.
Ook op andere momenten van de dag mogen ze water drinken.
Bij verjaardagen vinden we cake altijd een leuk idee! Geen suikersnoep.

Verdere uitleg in de infobrochure (bij downloads).

levensbeschouwing

INFORMATIE

Wanneer kinderen van de kleutergroep naar de onderbouw gaan, moet een keuze gemaakt worden voor een levensbeschouwelijk vak of een vrijstelling.
De keuzes zijn : Anglicaanse godsdienst, Islamitische godsdienst, Israëlitische godsdienst, Orthodoxe godsdienst, Protestants-Evangelische godsdienst, Rooms-Katholieke godsdienst of het vak Niet-Confessionele zedenleer.

Er kan ook een vrijstelling aangevraagd worden, indien men er op basis van religieuze of morele overtuiging bezwaar tegen heeft dat het kind één van de erkende cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer volgt.

 

Meer informatie nodig over de levensbeschouwelijke vakken?
De leerkrachten maken graag tijd vrij voor een gesprek. Spreek de school gerust aan, dan brengen wij jullie in contact met hen.

Meer informatie nodig over een vrijstelling?
Spreek hiervoor de school aan.

Ook kinderen die al een keuze maakten, maar deze volgend schooljaar willen wijzigen, kunnen dit tot 30 juni.
Vraag hiervoor een nieuw formulier aan de school.

 

Alle informatie is ook te vinden op de site van de Vlaamse Overheid.

 

WANNEER GAAT DIT DOOR?

GROEP 1 en 2
dinsdag van 8u40 tot 10u20

GROEP 3 en 4
dinsdag van 10u35 tot 12u15

GROEP 5 en 6
dinsdag van 13u35 tot 15u30, met een kwartiertje speeltijd tussen

CLB en ZORG

ZORG OP ONZE SCHOOL
Welke ideeën zijn de basis voor ons zorgbeleid?
Welbevinden gaat over zich goed voelen. Betrokkenheid gaat over meedoen en geïnteresseerd zijn.
Het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen staat in de school centraal: kinderen leren en spelen beter, als ze zich goed voelen en geïnteresseerd zijn.
Maar soms is zich goed voelen en geïnteresseerd zijn niet genoeg. Soms is er meer hulp nodig.
Met ons zorgbeleid willen we die hulp geven.
We willen op 3 niveaus de zorg in onze school concreet maken:

1. Zorgacties voor de hele school (op schoolniveau). Zorgacties op schoolniveau zijn die dingen die iedereen op dezelfde manier doet.
Het gaat om afspraken en acties die voor de hele school gelden.
Bijvoorbeeld : schoolafspraken rond het zorgbeleid, beoordelingen, evaluaties, observaties, bijhouden van gegevens, analyseren, plannen, communiceren, …

2. Ondersteunen van de leerkracht (op groepsniveau). Zorgacties op groepsniveau zijn acties waarmee we het team willen ondersteunen.
Bijvoorbeeld : de juiste leermiddelen zoeken, boeken en artikels lezen, ondersteunen met opleidingen…

3. Het begeleiden van de kinderen (op kindniveau). Zorgacties op kindniveau bieden we individueel of voor enkele kinderen met een specifieke zorgvraag.
Bijvoorbeeld : extra activiteiten en materialen voor kinderen met een voorsprong of voor kinderen met leermoeilijkheden.

Welke partners zijn er binnen de zorg?
De ouders - De groepsleerkracht - De zorgcoördinator - De zorgcoach - De directie - CLB-team – Eventueel externen - …

SCHOOLBEGELEIDING CLB
Ons schoolbestuur werkt samen met het Vrij CLB Vrij CLB
Sint Benedictusstraat 14b 2640 Mortsel tel : 03-443.90.20
coördinator : Daniel Gebruers
Het Centrum voor Leerlingen Begeleiding heeft volgende begeleidingsopdrachten :
• Het geven van advies bij de overgang kleuterschool – lagere school.
• Het volgen van kinderen met leer- en opvoedingsproblemen.
• Informatie en advies verstrekken over de studie en beroepsmogelijkheden van de zesdeklassers.
• Onderzoek doen en inschrijvingsverslagen opstellen voor eventuele toelating tot het passende type buitengewoon onderwijs.
• Organiseren van medische onderzoeken voor bepaalde groepen.

scholengemeenschap

De gemeentelijke scholen van Mortsel, Edegem en Kontich vormen samen met Ritmica, een onafhankelijke school voor buitengewoon onderwijs, de scholengemeenschap Merkpunt.
Enkele medewerkers werken voor onze scholengemeenschap:

 • Kristof Derycker, de administratieve stafmedewerker

De schooldirecties komen maandelijks samen.
De zorg- en ICT-coördinatoren zien elkaar geregeld zodat ervaringen vlot kunnen uitgewisseld worden.

VISIE

 • Meerwaarde
 • De scholengemeenschap is een meerwaarde voor de deelnemers omdat volgende effecten mogen verwacht worden:
  - meer efficiëntie
  - kwaliteitsverhoging
  - specialisatie
  - gezamenlijke draagkracht
  - professionaliteit van leerkrachten en directeurs verhoogt (o.a. door coaching en intervisie)
  De verscheidenheid van de scholen binnen onze scholengemeenschap is een meerwaarde voor de scholengemeenschap.
 • Expertisecentrum
  De scholengemeenschap evolueert naar een expertisecentrum.
  Het wordt het meest nabije netwerk dat vragen beantwoordt van individuele scholen. ( vragen rond zorg, wetgeving, pedagogie, …)
  Het wordt een tussenniveau tussen begeleidingsdiensten, ruimere netwerken, samenwerkingsverbanden, nascholing en de kennis die in de eigen school aanwezig is.
  De inhoud van de expertise wordt opgebouwd vanuit: De doelen die men vooropstelt. Pedagogische thema’s worden in gemeenschappelijk overleg verder uitgewerkt.
  De acties die opgezet worden. De noden. Nieuwe pedagogische en wetenschappelijke bevindingen.
 • Innovatie
  De scholengemeenschap streeft naar innovatie, door nieuwe ontwikkelingen in een eerste fase te verkennen binnen het expertisecentrum van de scholengemeenschap. (nieuwe wetenschappelijke bevindingen, projecten en subsidies)
 • Op maat met respect voor autonomie De scholengemeenschap vertrekt vanuit de behoefte die er leeft bij de partners naast de verplichtingen die opgelegd zijn door de regelgeving. De scholengemeenschap waakt dus over het behoud van de autonomie van de verschillende scholen. Elke school moet een pedagogische en een didactische identiteit blijven. De scholengemeenschap houdt rekening met de draagkracht van de partners.
 • Gezamenlijk personeelsbeleid De scholengemeenschap stippelt een gemeenschappelijk personeelsbeleid uit. De scholengemeenschap voert een doordacht aanwervingsbeleid motiveert haar personeel zorgt voor de ontwikkeling van deskundigheid door vorming.
 • Betrokkenheid schoolbesturen Het structureel overleg met de afgevaardigde schoolbesturen in het beheerscomité zorgt voor visieontwikkeling rond onderwijsmateries. Ze leren er van elkaar en praten over goed voorbereide voorstellen waarover de verschillende schooldirecties al tot een akkoord kwamen.

 

MORTSEL
Parkschool Gemeentelijke basisschool Lusthovenlaan 12
Jenaplanschool Lieven Gevaert Gemeentelijke basisschool Osylei 86

EDEGEM
Andreas Vesalius Gemeentelijke basisschool Gemeenteplein 3
Ritmica Hove BLO type 4, 8 en MPI Wouwstraat 44 2540 Hove
Ritmica Mortsel BLO type 8 Steenakker 100 2540 Hove

KONTICH
A-Ha! school Gemeentelijke basisschool Molenstraat 32

Contacteer ons

Osylei 86 - 2640 Mortsel - T 03 449 36 70
secretariaat bereikbaar : ma-di-do-vr : 8.15u.-16u. woe : 8.15u.-12.30u.